Language


مقاله: ضوابط مربوط به سیستم اطفاء حریق نوع آبی


ضوابط مربوط به سیستم اطفاء حریق نوع آبی


کد مقاله: 94


1-1

 تمامی هتلها ، متلها ، مسافرخانه ها ، خوابگاه ها ، مجتمع های تجاری ،درمانی ، آموزشی ، تجمعی و همچنین آن دسته از بناهای آپارتمانی که دارای ارتفاع چهارطبقه و بیشتر و یا دارای 11 واحد و بیشتر می باشند نیازمند به اجرای شبکه آب آتش نشانی می باشند.

1-2

پمپ ، مخزن ، لوله ها و اتصالات باید در برابر سرما ، آتش سوزی ، زلزله ، نور خورشید  محافظت و مقاوم سازی گردند. (مبحث 16 مقررات ملی ساختمان)

1-3

طراحی سیستم آب آتش نشانی می بایست بنحوی باشد که با استفاده از هریک از جعبه های F در هر قسمت از ساختمان بوسترپمپ های مختص این سیستم بصورت اتوماتیک بکار افتاده و آب  مورد نیاز در سرنازلها را تامین نماید.

1-4

در شبکه آب آتش نشانی استفاده از لوله های سیاه بدون درز الزامی است و برای انشعاب از اتصالات جوشی استفاده شود.

1-5

منبع ذخیره آب آتش نشانی می بایست پاسخگوی حداقل 5 دقیقه آب مورد نیاز مجموعه باشد ، با در نظر گرفتن این نکته که امکان استفاده همزمان 3 جعبه F  وجود داشته باشد.

1-6

قفل جعبه F  از نوع ربع گرد بدون استفاده از کلید  بوده و استفاده از هر نوع قفل دیگر ممنوع می باشد.

1-7

محل نصب جعبه  F  در قسمت  عمومی ساختمان (لابی) یا پاگرد طبقات بعد از درب مقاوم حریق می باشد . جعبه  F  نباید در مجاورت تابلوهای برق و پشت دربها و محلهایی که احتمال ایجاد موانع در مقابل آن وجود دارد نصب گردد.

1-8

حجم آب پرتابی توسط سر شیلنگ باید حداقل gpm35 بوده  و فشار آب در آبپاش سر شیلنگ می بایست  حداقل BAR 2  باشد.

1-9

ارتفاع نصب جعبه F   باید حداکثر 100 سانتی متر از سطح زمین تا پایین جعبه در نظر گرفته شود.

1-10

در تمامی موارد ذیل در صورتیکه فاصله جعبه از دورترین نقطه در هر واحد بیش از 20 متر باشد ، با نصب جعبه دوم این فاصله را پوشش داده شود.

1-11

تعداد طبقات ذکر شده ذیل از سطح معابر عمومی (تراز 0.00+) محاسبه می گردد.

1-12

در ساختمانهای یک ، دو و سه طبقه : نصب یک عدد کپسول 6 کیلوگرمی پودر در پاگرد هر طبقه و نصب یک عدد کپسول 3 کیلوگرمی پودر در داخل آشپزخانه هر واحد و همچنین نصب یک عدد کپسول 6 کیلو گرمی CO2 در مجاورت تابلوهای برق  الزامیست.

1-13

در ساختمان های 4 و 5 و 6 طبقه:نصب منبع با ظرفیت 2000 لیتر و پمپ مناسب و رایزر به قطر ½2 اینچ و جعبه Fبا شیلنگ فشار قوی در تمام طبقات و پیش بینی رایزر ورودی آب آتش نشانی در قسمت ورودی ساختمان در ارتفاع حدود 80 سانتیمتر  از سطح زمین با یک کوپلینگ ½2 اینچ و شیر یکطرفه اجرا گردد و یک عدد شیر خروجی کوپلینگ ½2 اینچ روی  پشت بام برای استفاده  آتش نشانان نصب گردد. نصب سوپاپ تخلیه هوا با خروجی ½1 اینچ ضروری است.داخل جعبهFB  یکعدد شیر ½1 اینچ کوپلینگ دار در پائین و یکعدد شیر یک اینچ  در بالا با شیلنگ سه چهارم اینچ جهت هوزریل موجود در FB پیش بینی گردد. 

1-14

ساختمانهای 7 تا 10 طبقه:

الف: اجرای رایزر تر به قطر 3 اینچ امتداد آن از موتورخانه به کلیه طبقات و نصب دو دستگاه پمپ مخصوص آتش نشانی به صورت موازی داخل موتورخانه و نصب منبع ذخیره آب در مجاورت پمپها با ظرفیت حداقل 5000 لیتر و نیز نصب جعبه F در کلیه طبقات و رایزر تر تا روی پشت بام امتداد یافته و در روی پشت بام شیر فلکه و کوپلینگ ½2 برای استفاده  آتش نشانان نصب شود.

ب: اجرای رایزر خشک به قطر 4 اینچ به موازات رایزر تر از مدخل ورودی یا دیواره ورودی ساختمان به ارتفاع 80 سانتیمتر از کف تمام شده که متصل به دو کوپلینگ ½2 (هر کدام دارای شیر یکطرفه مجزا) در تمام طبقات مجهز به یک خروجی با شیر زاویه دار ½2 و کوپلینگ   ½2 در پاگرد هر طبقه در قسمت داکت پله که با ارتفاع حدود 80 سانتیمتر از کف تمام شده به شکلی که فاصله طولانی ترین نقطه از شیر پاگرد بیش از 61 متر (برای عبور شیلنگ) نباشد اجرا گردد و رایزر خشک تا روی پشت بام امتداد یافته و در روی پشت بام شیر فلکه و کوپلینگ ½2 برای استفاده آتش نشانان نصب شود.

نصب سوپاپ تخلیه هوا با خروجی ½2 اینچ ضروری است. داخل جعبه  FB یکعدد شیر ½1 اینچ کوپلینگ دار در پائین و یکعدد شیر یک اینچ  در بالا با شیلنگ سه چهارم اینچ جهت هوزریل موجود در FB پیش بینی گردد.

تبصره:در ساختمانهای بلند مرتبه (مطابق مباحث مقررات ملی ساختمان)سیستم می بایست  مجهز به سیستم برق اضطراری باشد.

1-15

ساختمانهای 10 تا 15 طبقه:

الف: اجرای رایزر تر به قطر 4 اینچ امتداد آن از موتورخانه به کلیه طبقات و نصب دو دستگاه پمپ مخصوص آتش نشانی به صورت موازی داخل موتورخانه و نصب منبع ذخیره آب در مجاورت پمپها با ظرفیت حداقل 6000 لیتر و نیز نصب جعبه F در کلیه طبقات و رایزر تر تا روی پشت بام امتداد یافته و در روی پشت بام شیر فلکه و کوپلینگ ½2 برای استفاده آتش نشانان نصب شود.

ب: اجرای رایزر خشک به قطر 4 اینچ به موازات رایزر تر از مدخل ورودی یا دیواره ورودی ساختمان به ارتفاع 80 سانتیمتر از کف تمام شده که متصل به دو کوپلینگ ½2  (هر کدام دارای شیر یکطرفه مجزا) در تمام طبقات مجهز به یک خروجی با شیر زاویه دار ½2 و کوپلینگ   ½2 در پاگرد هر طبقه در قسمت داکت پله که با ارتفاع حدود 80 سانتیمتر از کف تمام شده به شکلی که فاصله طولانی ترین نقطه از شیر پاگرد بیش از 61 متر(برای عبور شیلنگ) نباشد اجرا گردد و رایزر خشک تا روی پشت بام امتداد یافته و در روی پشت بام شیر فلکه و کوپلینگ ½2 برای استفاده آتش نشانان نصب شود.

نصب سوپاپ تخلیه هوا با خروجی ½2 اینچ ضروری است. داخل جعبه  FB کعدد شیر ½1 اینچ کوپلینگ دار در پائین و یکعدد شیر یک اینچ  در بالا با شیلنگ سه چهارم اینچ جهت هوزریل موجود در FB پیش بینی گردد.

تبصره:در ساختمانهای بلند مرتبه (مطابق مباحث مقررات ملی ساختمان)سیستم می بایست  مجهز به سیستم برق اضطراری باشد.

1-16

ساختمانهای 15 تا 20 طبقه:

الف: اجرای رایزر تر به قطر 6 اینچ امتداد آن از موتورخانه به کلیه طبقات و نصب دو دستگاه پمپ مخصوص آتش نشانی به صورت موازی داخل موتورخانه و نصب منبع ذخیره آب در مجاورت پمپها با ظرفیت حداقل 10000 لیتر و نیز نصب جعبه F در کلیه طبقات و رایزر تر تا روی پشت بام امتداد یافته و در روی پشت بام شیر فلکه و کوپلینگ ½2 برای استفاده آتش نشانان نصب شود.

ب: اجرای رایزر خشک به قطر6 اینچ به موازات رایزر تر از مدخل ورودی یا دیواره ورودی ساختمان به ارتفاع حداکثر 80 سانتیمتر از کف تمام شده که متصل به دو کوپلینگ ½2  (هر کدام دارای شیر یکطرفه مجزا) در تمام طبقات مجهز به یک خروجی با شیر زاویه دار ½2 و کوپلینگ ½2 در پاگرد هر طبقه در قسمت داکت پله قبل از درب مقاوم حریق که با ارتفاع حدود 80 سانتیمتر از کف تمام شده به شکلی که فاصله طولانی ترین نقطه از شیر پاگرد بیش از 61 متر (برای عبور شیلنگ) نباشد اجرا گردد و رایزر خشک تا روی پشت بام امتداد یافته و در روی پشت بام شیر فلکه و کوپلینگ ½2 برای استفاده  آتش نشانان نصب شود. نصب سوپاپ تخلیه هوا با خروجی ½2 اینچ ضروری است. داخل جعبه  FBیکعدد شیر ½1 اینچ کوپلینگ دار در پائین و یکعدد شیر یک اینچ  در بالا با شیلنگ سه چهارم اینچ جهت هوزریل موجود در FB پیش بینی گردد.

تبصره:در ساختمانهای بلند مرتبه (مطابق مباحث مقررات ملی ساختمان)سیستم می بایست  مجهز به سیستم برق اضطراری باشد. 

1-17

ساختمانهای بیش از 20 طبقه:

الف: اجرای رایزر تر به قطر 6 اینچ امتداد آن از موتورخانه به کلیه طبقات و نصب دو دستگاه پمپ مخصوص آتش نشانی به صورت موازی داخل موتورخانه و نصب منبع ذخیره آب در مجاورت پمپها با ظرفیت حداقل 10000 لیتر و نیز نصب جعبه F در کلیه طبقات و رایزر تر تا روی پشت بام امتداد یافته و در روی پشت بام شیر فلکه و کوپلینگ ½2 برای استفاده آتش نشانان نصب شود. لازم به ذکر است در ساختمانهای بیش از 20 طبقه در طبقات بالای طبقه بیستم اجرای سیستمهای  اطفا حریق باید یک موتورخانه و منبع آب دیگری با پیش بینی مقاومت لازم در طبقه مذکور اجرا شود.ضمناً در بالاترین قسمت رایزر تر روی پشت بام مجهز به سوپاپ تخلیه هوا گردد. داخل جعبه  FBیکعدد شیر ½1 اینچ کوپلینگ دار در پائین و یکعدد شیر یک اینچ  در بالا با شیلنگ سه چهارم اینچ جهت هوزریل موجود در FB پیش بینی گردد. 

ب:اجرای رایزر خشک در ساختمانهای بیش از 20 طبقه مجاز نمی باشد و باید از سیستمهای تر در ساختمان استفاده کرد.

 تبصره:در ساختمانهای بلند مرتبه (مطابق مباحث مقررات ملی ساختمان)سیستم می بایست  مجهز به سیستم برق اضطراری باشد.

ضوابط سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک

2-1

نصب سیستم اطفاء حریق اتوماتیک در تمامی ساختمان های بلند مرتبه شامل بند 3-1-18 مبحث 3 مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد.

2-2

مخزن ذخیره آب آتش نشانی و رایزر اصلی  سیستم آب افشان اتوماتیک در صورتی که تامین کننده آب مورد نیاز باشد می تواند مشترک باشد(حجم مخزن توسط طراح محاسبه می گردد).

ضوابط مربوط به خاموش کننده های دستی

3-1

کلیه خاموش کننده ها باید دارای آرم استاندارد ایران بوده و سازمان ملی استاندارد آن را تایید کرده باشد.

3-2

خاموش کننده ها باید دارای اطلاعاتی از قبیل نام و آدرس شرکت تولید کننده ، تلفن ، تاریخ ساخت ، نوع خاموش کننده ،نحوه استفاده  و نگهداری از آن را  بر روی بدنه بصورت مشخص و خوانا درج شده باشد.

3-3

کلیه خاموش کننده ها باید دارای کارت شارژ باشند.

3-4

ارتفاع نصب کلیه خاموش کننده های دستی 150 سانتی متر از سطح زمین تا قلاب می باشد.

3-5

نصب حداقل یک خاموش کننده پودر و هوا 6 کیلوگرمی  در پاگرد هر طبقه.

3-6

نصب یک خاموش کننده پودر و هوا 3 کیلوگرمی در آشپزخانه ها.

3-7

نصب یک دستگاه خاموش کننده دی اکسید کربن6 کیلوگرمی جنب کنتور و تابلوهای برق.

3-8

نصب یک دستگاه  خاموش کننده دی اکسید کربن 4 کیلوگرمی مجاور درب موتورخانه آسانسور در خارج از محیط اتاقک .

3-9

نصب حداقل 2 دستگاه خاموش کننده 6 کیلوگرمی پودر و هوا در پارکینگ ها.

 

رعایت کلیه مقررات مباحث ملی ساختمان الزامی می باشد.


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد