Language


مقاله: نصب خاموش کننده (کپسول آتش نشانی)


نصب خاموش کننده (کپسول آتش نشانی)


کد مقاله: 85


در نصب خاموش کننده ها باید موارد زیر مد نظر باشد :

· توزیع یکنواخت خاموش کننده ها

· راحتی دسترسی و نبود موانع موقت

· نزدیکی به ورودیها و خروجی ها

· محفوظ بودن کپسولها از رنگ و آسیب و ضربه خوردن

با توجه به استاندارد NFPA ارتفاع نصب خاموش کننده ها با توجه به وزن آنها به شرح زیر است ؟؟

1- خاموش کننده هایی با وزن کمتر از 40 پوند باید به گونه ای نصب شوند که سر خاموش کننده در ارتفاع بالاتر از 1.5متر از کف قرار گیرد .

2- خاموش کننده هایی با وزن بیش از 40 پوند باید به گونه ای نصب شوند که سر خاموش کننده در ارتفاع بالاتر از 1 متر از کف قرار گیرد .

3- خاموش کننده هایی که موجود هستند به هر صورتی که نصب شوند ویا به صورت سیار باشند باید حداقل به میزان cm 10 از کف قرار گیرند .

استانداردهای موجود برای تعیین تعداد کپسولها :

استاندارد سازمان بیمه : بر اساس این استاندارد مناطق مورد بررسی را به سه ناحیه پرخطر ، متوسط و کم خطر تقسیم می کنیم .

 با احتساب این موارد از روابط زیر استفاده می شود :

مساحت محل S  :

تعداد کپسولها → ناحیه کم خطر ( N) =

تعداد کپسولها → ناحیه متوسط( N) =

تعداد کپسولها → ناحیه پرخطر ( N) =

2استاندارد موسسه کل پیشگیری از حریق NFPA :

بر اساس این استاندارد برای تعیین کپسولها از رابطه زیر استفاده می شود:

(فوت مربع) مساحت کارگاه

 تعداد کپسولها ( N ) =

سطح پوشش دهنده کپسول

سطح پوشش دهنده هر کپسول بر اساس حداکثر فاصله دسترسی به دست می اید .

 حداکثر فاصله دسترسی به کپسولها بر اساس نوع کپسول و سایز آنها متفاوت است .

به طور کلی فاصله دسترسی برای خاموش کننده های گروه A (حریق جامدات ) برابر 75 فوت و برای خاموش کننده های گروه B  (حریق مایعات ) 30 فوت در نظر گرفته می شود .

اصول پخش و نصب صحیح کپسولهای دستی اطفاء حریق :

بعد از محاسبه تعداد استاندارد کپسولهای مورد نیاز برای یک سالن ، نوبت به توزیع و نصب اصول و استاندارد کپسولها می رسد .

 خاموش کننده ها باید روی ستونها یا دیوارهای انبار یا مکان مورد نظر به نحوی قرار گیرند که همواره فاصله دسترسی شخص در هر کجا از محل که قرار دارند نسبت به یکی از خاموش کننده ها ی گروه B کمتر از 30 فوت باشند .

استاندارد NFPA روش رسم دایره ای را برای چیدمان خاموش کننده های دستی پیشنهاد می کند و روش محاسبه سطح پوشش دهنده برابر است با : R2 : حداکثر فاصله دسترسی L2 =R2 +R2 L 2 : سطح پوشش دهنده هر کپسول

2 11250 ft = (75) 2 +75) 2 ) = L2 گروه A

 

2 ft 1800 = 2 (30 ) + 2 (30 ) = L2 گروهB

کانال فرشته های نجات @FereshtehayNejat


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد