Language


مقاله: تئوری حریق


تئوری حریق


کد مقاله: 8


احتراق چیست؟

احتراق واکنش شیمیایی توام با حرارت و نور است.

آتش سوزی وحریق:

آتش ناخواسته یا غیر قابل کنترل

سوختن:

ترکیب اکسیزن باماده سوختنی

برای بوجود آمدن آتش به سه عامل نیازداریم که در علم آتش نشانی به آن مثلث حریق میگوییم.

اکسیژن  O2    

ماده سوختنی FUE

حرارت HEAT

برای اطفای حریق باید از مثلث اطفا که غالب برمثلث حریق است استفاده کرد ،از یکی از اضلاع وارد شویم و حریق را کنترل و مهار کنیم.

خفه کردن
سرد کردن
جداسازی

روش اطفا :

1.برای اطفا از ضلع اکسیژن باید از روش خفه کردن استفاده کنیم.

مثال:ماهی تابه که بر روی گاز شعله ور شده است با قرار دادن درب ظرف یا انداختن یک حوله خیس بر روی آن حریق را اطفا میکنیم.

هشدار1: برای اطفا حریق ماهی تابه شعله ور هرگز نباید از آب استفاده کرد هر یک قطره آب که درون ماهی تابه ریخته می شود1700برابر انسباط بخار حجمی دارد و باعث پخش شعله تا شعاع 1.5تا2مترمی شود و به فرد اطفا کننده آسیب می رساند .

هشدار2: هرگزموادغذایی یخ زده و خیس را داخل تابه ای که روغن آن داغ شده نریزید.

2.برای اطفا از ضلع حرارت باید از روش سرد کردن استفاده کنیم.

مثال:هنگامی که یک سیلندر گاز (11کیلویی) شعله ور می شود می توان آب را با استفاده ازسرلوله بصورت فوک(مه پاش) به روی آن اسپری کرده و از حرارت آن بکاهییم و سپس مخالف جهت باد به آن نزدیک شده و شیر سیلندر را ببندیم.

3.برای اطفا حریق از ضلع ماده سوختنی باید از روش جداسازی استفاده کنیم.

مثال:انبار چوبی را در نظر می گیریم که قسمتی از آن دچار حریق شده است در این حالت باید با جداسازی آن بخش از انبار که طعمه حریق نشده است از گسترش حریق جلوگیری کنیم (میتوان ردیفی از چوب هارا خیس کرد.)

دراکثرانبارهابه علت عدم انبار داری اصولی به محض آتش گرفتن بخش کوچکی از انبار طی چند دقیقه حریق به کل انبار سرایت می کند.

 

گردآورنده : مونا ضرابی


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد