Language


مقاله: دستگاه تنفسی:


دستگاه تنفسی:


کد مقاله: 64


با توجه به اینکه افراد وارد محیط های تاریک می شوند استفاده از حداقل یک چراغ قوه الزامی است.افراد تیم قبل از ورود به منطقه حادثه باید اطلاعات جامعی از محل و موقعیت منطقه عملیاتی داشته باشند.هدف اول که در اولویت قرار دارد اینکه اگر کسی در محل مورد نظر مصدوم یا محبوس شده است نجات داده شود.هدف دوم جلوگیری از گسترش حریق ،و اطفاء آن است.گاهی موقعیت محل ایجاب میکند ابتدا حریق اطفاء شود تا بتوان برای نجات اقدام کرد.مسئول کنترل اسامی تیم ورود نوع دستگاه تنفسی و زمان ورود و خروج را ثبت میکند.در کنار مسئول کنترل تیم اضطراری قرار دارد تا در صورت نیاز ورود کند.حداقل نفراتی که وارد محیط عملیات می شوند 2 نفر است.با توجه به وسعت حریق افراد بیشتری وارد منطقه عملیات میشوند و باید طوری نزدیک به هم قرار بگیرند که اگر نفر دوم دستش را دراز کرد با نفر جلویی بر خورد کند.تیم جهت ورود یک سمت را انتخاب کرده ( راست یا چپ) و ورود میکند زیرا اگر شما یک مستطیل یا مربع را در نظر بگیرید و پیرامون آن حرکت کنید در نهایت به درب خروجی خواهید رسید.اگر در اتش سوزی شعله قابل رویت بود جهت پیشروی از اب مه پاش استفاده کنید.در مکان های تاریک جهت جستجوی افراد و یا کانون حریق به دنبال علائمی در خصوص آن می پردازیم.مثلا اگر کسی در آن محیط احتیاج به کمک دارد، ویا خود سوختن دارای صدایی می باشد به دقت گوش کنید.تاکتیک های ورود با دستگاه تنفسیجهت حفظ سر تا زانو به وسیله یک دست و با زاویه 90 درجه به طوری که پشت دست به سمت جلو باشد از پایین به بالا و بالعکس در برابر خود حرکت می دهیم. جهت کوتاه شدن مسیر دست خم میشویم.حرکت دست قبل از برخورد با جسم داغ آن را حس می کند.همیشه جهت ورود به منطقه عملیاتی از یک سمت در کنار دیوار حرکت میکنیم،از هر سمتی که حرکت کردیم همان دست روی دیوار قرار می گیرد،در این حالت پشت دست به صورت ضربه یا کشیده به دیوار خواهد بود دقت شود که از دیوار جدا نشوید.هنگام حرکت به جلو هیچگاه قدم نزنید بلکه از طریق کشیدن پا روی سطح زمین در اثر برخورد، با مانع یا حفره دچار حادثه نشوید.وزن بدن همیشه روی پای عقب باشد وقتی مطمئن شدید زیر پای جلو محکم است پای عقب را حرکت دهید.فاصله قدمها نباید زیاد باشد.هنگام پایین آمدن از پله ها و نردبان ها بهتر است اول با پا آن را امتحان کرده و بعد پایین می آییم.افرا علاوه بر ایمنی خود باید ایمنی دستگاه خود را نیز در نظر بگیرند،باید طوری حرکت کنند که دستگاه با جایی برخورد نکند.اگر دو نفر هم زمان با دو دستگاه وار محیط عملیاتی شوند و سوت یکی از دستگاه ها زودتر به صدا در آید باید سریعا هر دو با هم خارج شوند.در ساختمان های چندین طبقه عمل جستجو رو از بالا به پایین انجام می دهیم،زیرا حرارت و دود به سمت بالا میرود و افراد معمولا خود را به بالاترین نقطه می رسانند.زمانی که برای یافتن حریق دربی را باز کردید و اتش را نیافتید در زمان خروج برای جلو گیری از گسترش حریق درب را ببندید. بعد از خروج از منطقه عملیات بلا فاصله دستگاه را برای عملیات بعدی آماده کنید.منبع و گردآونده : کانال فرشته های نجات fereshtehaynejat@تلگرام نمادین طرح Namadintarh@ 


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد