Language


مقاله: تهویه هیدرولیک:


تهویه هیدرولیک:


کد مقاله: 62


در تهویه هیدرولیک از جریان آب شلنگ آتش نشانی برای خارج کردن ،دود و گازهای داغ ،از داخل ساختمان استفاده می شود.آتش نشانانی که در حال کار با لوله هستند،هوای مه مانند را از طریق پنجره ها یا درب از ساختمان خارج می کنند.هوای محدود شده به قسمت های با فشار کم، پشت دهانه خروجی کشیده می شود.جریان القایی ایجاد شده ،به وسیله جریان فشار بالای اب ،دود و گازها را از طریق دریچه بیرون می کشد.یک جریان خوب هدایت شده آب ،می تواند حجم زیادی از هوا را ، از طریق دریچه بیرون کند.تهویه هیدرولیکی زمانی مفید ترین روش است،که تخلیه دود و حرارت به بیرون از اتاق ،بعد از تحت کنترل در آمدن آتش ،صورت گیرد.یک آتش نشان برای تهویه هیدرولیکی باید وارد اتاق شده و در نزدیکی دریچه تهویه بماند.برای اینکار یک دهانه مخصوص ،بر روی سر لوله آب ، قرار داده و دهانه خروجی را تا حدی که یک جریان آب ،پودر مانند از خود خارج کند، باز می کنند.آتش نشان جهت جریان را به سمت خارج از اتاق تنظیم می کند، و تا وقتی به این کار ادامه می دهد، که این مواد مه گونه مدخل را پر کند.سر لوله بایستی 60تا 120سانتی متر تا داخل ورودی فاصله داشته باشد.آتش نشانی که این لوله را در دست دارد باید خود را در قسمت پایین، خارج از حرارت و دود نگاه دارد و یا در جایی قرار گیرد  ، که مانعی در قسمت ورودی نباشد.تهویه هیدرولیک قادر است تا چند هزار متر مکعب هوا را ، در هر دقیقه جابجا کند.این نوع تهویه برای خارج کردن دود و حرارت از اتاق دچار حریق ،کارائی موثری دارد.درب های مورد استفاده برای تهویه ، برای حصول اطمینان از این که ، تهویه همچنان ادامه دارد ، باید باز بماند.آتش نشان ممکن است برای باز ماندن در آن را از جا بکند.در ها باید در حال باز محکم بسته شوند که تا اتفاقا به حالت بسته بر نگردند.استفاده از تهویه هیدرولیک دارای معایبی نیز هست :در این روش آتش نشان باید وارد محیط داغ و مملو از دود و مواد سمی شود و تا زمان خروج مواد حاصل از احتراق ، آنجا بماند.اگر میزان آب مورد استفاده ، با محدودیت روبرو شود ، باید بین آبی که برای مقابله با حریق و آبی که برای تهویه نیاز است توازن بر قرار شود.این تکنیک اگه به درستی مورد استفاده قرار نگیرد باید برای مدت زیادی بکار گرفته شود.خسارات ناشی از استفاده از اب می تواند زیاد باشد.اب استفاده شده در هوای سرد باعث یه زدگی در سطح زمین شده که خود خطراتی را در پی دارد.بهترین حالت برای تهویه هیدرولیکی، ایجاد مدخل تهویه قبل از پیش روی لوله به سمت منطقه آتش است.به این نحو که جریان آب لوله را قبل از نشانه گرفتن آتش ، به سمت پنجره گرفته و شیشه را بشکنیم .سپس همزمان با اطفاء حریق حرارت و دود را به خارج از دریچه هدایت کنیم و حرارت و دود باقی مانده در اتاق را تخلیه کنیم.  


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد