Language


مقاله: جلو گیری از خسارات آب :


جلو گیری از خسارات آب :


کد مقاله: 61


بهترین راه برای جلو گیری از خسارات اب در صحنه آتش سوزی، استفاده مناسب و مورد نیاز از آب ، برای اطفاء حریق است.

بیشتر از حد نیاز اب مصرف نکنید.

تا جایی که ممکن است بجای تهویه هیدرولیکی از تهویه مکانیکی استفاده کنید.

برای خاموش کردن آتش به طور مستمر از آب استفاده نکنید.

زمانی که سر لوله ها قابل استفاده نیستند آنها را ببندید.

در صورتی که هوا سرد است برای جلو گیری از یخ زدگی لوله ، کمی سر لوله را باز کنید تا از یخ زدگی جلو گیری شود.

برای بستن هر لوله سوراخ شده ای زمان را محاسبه کنید، و به محض اینکه شعله های آتش به حد اقل میزان خود رسید، آن وقت لوله ها را مهار کنید.تا صدمات آب اضافی و هدر رفتن آن جلو گیری شود.

در مواقع جستجو ، لوله های آب داخل ساختمان را که از آنها ، اب نشت می کند را شناسایی کنید و مسیر انتقال آب را قطع کنید.

این کار می تواند با بستن شیر فلکه اصلی صورت گیرد.

در صورت وجود آب اضافی با استفاده از پمپ مناسب آن را از محل خارج کنید.

استفاده از آب زیاد برای اطفاء باعث نشت آب به طبقات پایین تر و ایجاد خسارت می شود.

در صورت امکان وسایلی که دچار حریق شده اند را به بیرون انتقال داده و در ادامه اطفاء کامل صورت گیرد.

 

همیشه بیاد داشته باشیم که برای کاهش خسارات اعزام شده ایم پس بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم.


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد