Language


مقاله: نکات مهم درباره شیر هیدرانت آتش نشانی


نکات مهم درباره شیر هیدرانت آتش نشانی


کد مقاله: 58


به نام خدانکات مهم درباره شیر هیدرانت آتش نشانینو شته های  زیر به ایمنی و  کار وحفاظت و بررسی شیر هیدرانت پرداخته شیر هیدرانت از تجهیزات ومنابع مهم  آب اتش نشانی به شمار می آید در سطح شهر وبراساس نیاز جانمایی ونصب می شود وباید از آن حفظ ونگهداری  شود سالم بودن وضع ظاهری هیدرانتالف: رنگ بدنه ( متوان بر اساس میزان آبدهی کلاس بندی ورنگ نمود)                            ب: وجود درپوش ها ( درمحل خود نصب وبه راحتی بازوبسته شود ودارای لاستیک آبند باشد) ج: وجود مهره اصلی و مهره نگهدارنده ان  ( باید با اچار مخصوص بر احتی  بازوبسته شود )د:   بدنه ( نباید دارای ترک وشکاف و انحراف به طرفین داشته باشد )      تهیه کارتکس ( می توان از چک لیست زیر استفاده کرد) الف  ادرس محل شیر هیدرانتب: نوع شیر هیدرانت و کارخانه سازندهخ: تعداد تعمیرات ونوع تعمیر د:  قطعات استفاده شده                  م: تاریخ نصب   خ: فاصله با نزدیک ترین شیر هیدرانت ش:  نام اماکن پرخطر نزدیک به شیر ص:  تاریخ سرویس دوره ای سالم بودن کوبلینگ ها وتبدیل ها عدم شکستگی وترک خوردگی ( احتمال خارج شدن از محل خود در هنگام ابگیری  می باشد که باعث صدمه به اتش نشان ویا اطرافیان خواهد شد)اطمینان از سالم بودن  شلنگ آبگیری و محکم بودن بست های انقبل از اتصال شلنگ به هیدرانت اجازه دهید مقداری از اب به بیرون ریخته شود تا ازورود سنگ ریزه به مخزن آب جلوگیری شوداز بازنمودن شیر هیدرانت تا انتها وفشار وسعی در باز نمودن بیشتر خود داری شود که باعث اسیب دیدگی  هیدرانت خواهد شد ازبستن وفشار بیش از حد جهت تلاش برای بست  هیدرانت خود داری شود ( احتمالا در صورت نشت آب مشکلی وجود دارد)  چنانچه در هنگام بستن هیدرانت آب قطع نمی شود الف : احتمال وجود اشیاء مانند سنگ در اتهای شیر زیر بشقابک می باشدب:   احتمال  خرابی لاستیک آبند می باشد نکته : چنانچه در نزدیکی هیدرانت شکستگی لوله  آ ب باشد وتوسط اداره آب تعمیر شده باشد امکان ورود سنگ به داخل هیدرانت وجود دارد که بارها مشاهده شده که مانع بسته شدن وقطع اب میشوددر صورت مشکل فوق  سعی در فشار وبستن شیر ننمایید چون باعث صدمه به هیدرانت خواهید شد برای رفع آن شیر مجدد باز نمایید واجازه دهید آب بافشار باعث خروج سنگ یا اشیاء شودچنانچه با این عمل مشکل رفع نشد  اب را از دریچه خط مخصوص قطع کنید وبه مسئول مربوطه گزارش نماید (مراقب باشید خط اصلی کوچه و خیابان راقطع نکنید)سرویس دوره ای وروغن وگیریس کاری فراموش نشود در هنگام آبگیری ازیک خروجی مراقب باشید سایر درپوش ها در محل خود محکم میباشند در هنگام بازنمون شیر حتما یکی از درپوش ها باید باز باشد  ( حتی اگر ابگیری هم نمی کنید)در هنگام ابگیری از محکم بودن تبدیل ها وکوبلینگ  ورودی مخزن ( پر کن) اطمینان داشته باشید وبا آچار گوبلینک محکم نماید از نصب هیدرانت در زیر دیوار خوداری شود( به علت)الف : احتمال شکسته شدن هیدرانت ونشت اب به زیر دیوارب:    بعد از اتمام ابگیر ی وبستن هیدرانت اب از قسمت سوپاپ به زیر دیوار نشت خواهد کرد ج: هنگام ابگیری دچار مشکل وبرخورد آچار هیدرانت با دیوار خواهید شد گردآورنده : آقای حیدری   آتش نشانی  قزوین آذر 95 


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد