Language


مقاله: روش های دفع حریق هواپیما و ساختمان


روش های دفع حریق هواپیما و ساختمان


کد مقاله: 46


روش های دفع حریق هواپیما و ساختمان

روش نزدیک شدن و حمله به هواپیمای سانحه دیده:

از آنجایی که نمی توان حتی به دو مورد سوانح هواپیمایی مشابه هم در دنیا دست یافت، لذا تهیه و تدوین الگو یا فرمول خاصی از قبل به منظور مقابله با این نوع حوادث تقریبا غیر ممکن بوده ولی رعایت اصولی به صورت کلی توان مقابله و مبارزه را بالا برده و در نهایت امکان به حداقل رساندن ضایعات مالی و جانی را فراهم می نماید.

یکی از این اصول روش حمله به هواپیمای سانحه دیده است علاوه بر مراعات دیگر موارد در این زمینه بهره گیری از الگوهای زیر که بیشتر روش حمله و نحوه استقرار خودروهای اطفائیه را نشان میدهد منتج به نتیجه مطلوب خواهد شد.

در ادامه مطالب فوق و به منظور اطلاع و آگاهی بیشتر بصورت توضیحی به نحوه عملیات و روشهای نزدیک شدن و حمله به هواپیمای سانحه دیده اشاره شده است.

تجهیزات مورد استفاده:

1- سه دستگاه ماشین کفساز مجهز به مانیتور و خروجی های بغل.

2- ماشین پمپ (پمپ سیار)

نحوه عملیات:

موقعیت گرفتن سه دستگاه کفساز با توجه به جهت باد و در نظر گرفتن شرایط موجود در زوایای بال ها در قسمت پشت موتور و بال ها شروع عملیات همزمان سه دستگاه خودرو و استخراج کف از مانیتور بصورت گسترده و تغذیه ماشین شماره 1 که وضعیت و موقعیت بهتر قرار دارد توسط ماشین پمپ یا پمپ سیار که از مخزن و یا استخر روباز (تحت فشار جو) استفاده می نماید.

نمای 1

در حالیکه پشت به باد است از قسمت بال ها و(FUSELAGE) در سمت چپ بیشتر و در سمت راست کمتر دچار حریق گردیده:

جزئیات عملیات:

خودروی شماره 1:

الف- استفاده از مانیتور بصورت گسترده به منظور پوشش ایمنی و خنک کاری و جلوگیری از پیشروی حریق به سمت بدنه (FUSELAGE) در سمت چپ هواپیما

ب- بهره گیری از یک رشته لوله خروجی سمت راست بصورت گسترده به منظور ایجاد پوشش ایمنی و خنک کاری مقابل درب اصلی سمت چپ هواپیما

ج- استفاده از یک رشته لوله خروجی سمت چپ جهت کمک به دفع حریق و خنک نمودن روی بال سمت چپ

د- بهره گرفتن از یک رشته لوله تغذیه از ماشین به منظور تامین مقداری از آب مورد نیاز از طریق لوله تغذیه مخزن خودرویWATER TO TANK

خودروی شماره 2:

الف- استفاده از مانیتور بصورت گسترده جهت دفع حریق بال سمت چپ

ب- بهره گیری از خروجی سمت راست به منظور خنک کاری بدنه (FUSELAGE) و ایجاد ایمنی بیشتر در منطقه درب های اصلی

ج- استفاده از خروجی سمت چپ جهت دفع حریق و ایجاد پوشش وسیعتر روی بال سمت چپ

خودروی شماره 3:

الف- استفاده از مانیور بصورت گسترده جهت دفع حریق و خنک کردن FUSELAGE

ب- بهره گیری از خروجی سمت راست به منظور دفع حریق و ایجاد پوشش وسیعتر

ج- استفاده از خروجی سمت چپ جهت ایجاد پوشش ایمنی و خنک کاری در منطقه درب های اصلی عقب کترینگ

توجه:

در صورتی که آتش سوزی در قسمت بال ها، موتور، قسمت بار، چرخ ها، اتفاق رخ دهد. بهترین محل برای استقرار و موقعیت گرفتن اطراف هواپیماهای مسافربری بین زاویه بال و بدنه است.

خودروی شماره 4:

این خودرو که توسط لوله ساکشن آب از استخر یا مخزن تحت فشار جو گرفته و پس از پمپ نمودن توسط یک رشته لوله خروجی از سمت چپ خودرو به واتر توناک خودروی شماره 1 میرساند.

نمای 2

در حالیکه هواپیما رو به باد از قسمت بال ها تقریبا بطور یکسان دچار آتش سوزی گردیده

تجهیزات بکار گرفته شده:

الف- سه دستگاه ماشین کفساز مجهز به مانیتور و خروجی بغل

ب- یک دستگاه ماشین تانکر بزرگ

نحوه عملیات:

موقعیت قرار گرفتن دو دستگاه ماشین کفساز با توجه به جهت باد و در نظر گرفتن شرایط موجود در زوایه بال ها از جلو و عقب و از راست و چپ و استقرار یک دستگاه کفساز مقابل دماغه هواپیما (NOES)

شروع عملیات همزمان دو دستگاه کفساز شماره 1 و 2 و استخراج کف از مانیتور بصورت گسترده از ماشین شماره2 و استخراج کف از مانیتور ماشین شماره یک بصورت جتی.

جزئیات عملیات:

خودروی شماره 1

الف- استفاده از مانیتور بصورت جتی روی دماغه (NOES) و بدنه (FUSELAGE) به منظور ایجاد پوشش ایمنی و خنک کاری و جلوگیری از سرایت حریق بال به بدنه (FUSELAGE) و حفظ کابین خلبان (COCKPIT)

ب- بهره گیری از خروجی سمت راست جهت کمک به امر دفع حریق و ایجاد پوشش وسیعتر روی بال سمت چپ

ج- استفاده از خروجی سمت چپ جهت ایجاد پوشش ایمنی و خنک کاری مقابل درب اصلی و درب  CROW  (کارکنان هواپیما)

د- بهره گیری از یک رشته لوله تغذیه از ماشین تانکر به منظور تامین مقداری از آب مورد نیاز از طریق لوله تغذیه مخزن   WATER TO TANK

خودروی شماره 2:

الف- استفاده از مانیتور و کف بصورت گسترده جهت دفع حریق سمت راست

ب- استفاده از خروجی سمت راست به منظور ایجاد پوشش ایمنی در قسمت ریشه بال سمت راست و خنک کاری قسمت مذکور و بدنه (FUSELAGE) در همان قسمت

 

خودروی شماره3:

الف- استفاده از مانیتور به صورت گسترده جهت ایجاد پوشش ایمنی در قسمت بال سمت چپ و خنک کاری قسمت مذکور و بدنه (FUSELAGE) در همان قسمت و همچنین کمک به دفع حریق بال سمت چپ

ب- بهره گیری از خروجی سمت راست بصورت گسترده جهت ایجاد پوشش ایمنی و خنک کاری درب های اصلی عقب (سمت چپ) به منظور خروج سرنشینان.

نمای3:

در حالیکه هواپیما از قسمت بال ها دچار حریق شده و در شرایطی قرارگرفته که جهت باد به پهلوی سمت راست بوده و سبب رساندن حریق بال به بدنه (FUSELAGE) می گردد.

تجهیزات بکار گرفته شده:

الف- سه دستگاه ماشین کفساز مجهز به مانیتور و خروجی طرفین

ب- یک دستگاه ماشین پمپ یا پمپ سیار که از هایدرانت ثابت تغذیه میشود.

نحوه عملیات:

موقعیت گرفتن سه دستگاه ماشین کفساز با توجه به جهت باد و در نظر گرفتن شرایط موجود در زوایای بال در قسمت جلو و عقب موتور شروع عملیات هم زمان دو دستگاه ماشین شماره 1 و 3 و استخراج کف از مانیتور بصورت گسترده جهت دفع حریق.

جزئیات عملیات:

خودروی شماره 1

الف- استفاده از مانیتور به صورت گسترده به منظور دفع حرق و ایجاد پوشش ایمنی در قسمت ریشه بال و بدنه FUSELAGE و جلوگیری از پیشروی و سرایت حریق بال سمت چپ به بدنه(FUSELAGE).

ب- استفاده از خروجی سمت راست و عبور از زیر بال سمت چپ و رسیدن به قسمت درب اصلی عقب سمت چپ هواپیما به منظور کمک به ایجاد پوشش ایمنی و خنک کاری جهت خروج سرنشینان.

ج- استفاده از یک رشته لوله تغذیه از ماشین پمپ (پمپ سیار) که از شیر آب آتش نشای (HYDRANT) ثابت بهره می گیرد به منظور تامین مقداری ار آب مورد نیاز.

خودروی شماره 2

الف- بهره گیری از مانیتور به صورت گسترده جهت سد کردن و جلوگیری از پیشروی و سرایت حریق به فیوزلاژ و کمک به دفع حریق بال سمت چپ

ب- استفاده از سمت چپ به منظور دفع حریق بال سمت چپ و ایجاد پوشش وسیعتر

ج- استفاده از خروجی سمت راست بصورت گسترده جهت ایجاد پوشش ایمنی و خنک کاری در قسمت درب های اصلی سمت چپ عقب هواپیما به منظور خارج نمودن سرنشینان.

خودروی شماره 3

الف- استفاده از مانیتور بصورت گسترده جهت دفع حریق بال سمت راست و جارو کردن آتش و دور نمودن آن از FUSELAGE

ب- بهره گیری از خروجی سمت راست به منظور ایجاد پوشش ایمنی و خنک کاری درب اصلی جلو سمت راست دربCROW (کارکنان هواپیما)

ج- بهره گیری از خروجی سمت چپ جهت کمک به امر دفع حریق و ایجاد پوشش وسیع تر

تجهیزات مورد استفاده:

الف- یک دستگاه ماشین کفساز مجهز به مانیتور و خروجی طرفین

ب- یک دستگاه ماشین پمپ یا پمپ سیار

نمای شماره 4:

در حالیکه هواپیما پشت به باد از قسمت بال ها دچار حریق گردیده:

نحوه عملیات:

موقعیت گرفتن یک دستگاه ماشین کفساز با توجه به جهت باد و در نظر گرفتن شرایط موجود (کمبود ماشین اطفائیه) در پشت هواپیما سمت چپ و استقرار یک دستگاه ماشین پمپ (پمپ سیار) جهت کشیدن آب از مخزن رو باز یا تحت فشار جو جهت تغذیه ماشین کفساز

 

جزئیات عملیات:

الف- خودروی شماره 1 با استفاده از مانیتور بصورت گسترده به منظور ایجاد پوشش ایمنی و خنک کاری به ویژه جلوگیری و کنترل حریق در قسمت درب های اصلی و بدنه  (FUSELAGE)

ب- استفاده از دو رشته لوله خروجی سمت چپ و راست بصورت گسترده جهت دفع حریق بال ها و پیشگیری از سرایت آن به بدنه (FUSELAGE)

ج- بهره گیری از یک رشته لوله تغذیه از ماشین به منظور تامین مقداری از آب مورد نیاز از طریق لوله تغذیه مخزن (WATER TO TANK)

خودروی شماره 2:

این خودرو که توسط لوله ساکشن آب از استخر یا مخزن تحت فشار جو گرفته و پس از پمپ نمودن یک رشته لوله خروجی از سمت راست به لوله تغذیه مخزن (WATER TO TANK) ماشین کفساز میرساند.

نمای5:

در حالیکه هواپیما رو به باد از ناحیه بال ها دچار حریق شده و حریق در بال سمت راست بیشتر است.

تجهیزات مورد استفاده:

یک دستگاه ماشین کفساز مجهز به مانیتور و خروجی طرفین با استفاده از هایدرانت ثابت.

نحوه عمل:

موقعیت گرفتن یک دستگاه کفساز دماغه هواپیما (NOES) با توجه به جهت باد و در نظر گرفتن شرایط موجود (کمبود ماشین اطفائیه) بهره گیری از شیر آب آتش نشانی (HYDRANT) ثابت به منظور تامین آب مورد نیاز.

جزئیات عملیات:

الف- استفاده از مانیتور خودرو بصورت جتی پوشش سرتاسری روی بدنه (FUSELAGE) و ریشه های بال به منظور دفع حرق بال ها و ایجاد پوشش ایمنی و پیشگیری از سرایت حریق و خنک کاری بدنه (FUSELAGE)

ب- از لوله خروجی طرفین جهت ایجاد پوشش ایمنی و خنک کاری درب اصلی هواپیما در سمت چپ به منظور نجات جان سرنشینان بهره  گرفته شده است.

ج- این خودرو باتوجه به نزدیکی به شیرآب آتش نشانی ثابت توسط یک رشته لوله و از طریق لوله تغذیه مخزن (WATER TO TANK) جهت تامین آب مورد نیاز تغذیه می گردد.

تجهیزات مورد استفاده:

الف- یک دستگاه ماشین کفساز مجهز به مانیتورو لوله خروجی طرفین

ب- یک دستگاه تانکر مجهز به پمپ

نمای شماره 6:

در حالیکه هواپیما تقریبا از پهلو و از سمت چپ در معرض باد قرار دارد از ناحیه بال سمت چپ بیشتر و از ناحیه بال سمت راست کمتر دچار آتش سوزی گردیده است.

نحوه عمل:

موقعیت گرفتن یک دستگاه کفساز در سمت چپ هواپیما در قسمت زاویه بال و بدنه در عقب و تغذیه شدن توسط یک رشته لوله آب از تانکر از طریق مخزن(WATER TO TANK)

جزئیات عملیات:

خودروی شماره 1

الف- استفاده از مانیتور بصورت گسترده جهت دفع حریق بال سمت چپ و راست و خنک کاری همزمان منطقه.

ب- استفاده از یک رشته لوله خروجی سمت چپ ماشین جهت کمک به دفع حریق بال سمت چپ بصورت گسترده

ج- استفاده از یک رشته لوله خروجی سمت راست ماشین جهت ایجاد پوشش ایمنی و خنک کاری درب اصلی هواپیما در سمت چپ و عقب هواپیما به منظور نجات سرنشینان

خودروی شماره2

تانکر مجهز به پمپ که آب مورد نیاز ماشن کفساز را از مخزن خود تامین و توسط یک رشته لوله خروجی از سمت راست و از طریق لوله تغذیه مخزن (WATER TO TANK) ماشین کفساز را تغذیه می نماید.

نمای شماره 7:

در حالیکه هواپیما پشت به باد و از ناحیه بال سمت راست کمتر دچار حریق گردیده است:

تجهیزات مورد استفاده:

یک دستگاه ماشین کفساز فاقد مانیتور مجهز به چهار رشته خروجی در طرفین که توسط شیرآب آتش نشانی (HYDRANT) ثابت تغذیه میگردد.

نحوه عملیات:

موقعیت قرار گرفتن یک دستگاه کفساز در قسمت پشت هواپیما و در زاویه بال سمت چپ که بیشتر دچار حریق گردیده و استفاده از چهار رشته لوله همزمان و استفاده از تقلیل دهنده (ADAPTOR) و بهره گیری از شیرآب آتش نشانی (HYDRANT) ثابت به منظور تامین آب مورد نیاز

جزئیات عملیات:

الف-از دو رشته سمت چپ و یک رشته سمت راست خودرو جهت دفع حریق بال سمت چپ و ایجاد پوشش ایمنی و پیشگیری از سرایت حریق به بدنه (HYDRANT) بهره گرفته می شود.

ب- از خروجی سمت راست با استفاده از تقلیل دهنده (ADAPTOR) یا سه راهی تقسیم کننده یک رشته به دو رشته تبدیل و جهت دفع حریق بال سمت راست و پوشش ایمنی و پیشگیری از سرایت حریق به بدنه (FUSELAGE) استفاده می گردد.

ج- جهت تامین آب ماشین از شیرآب آتش نشانی (HYDRANT) ثابت با استفاده از یک رشته لوله و از طریق لوله تغذیه مخزن (WATER TO TANK) بهره گرفته می شود.

هدف از نزدیک شدن:

در نزدیک شدن و رسیدن به محل سانحه اهدافی مورد نظر قرار میگیرد که یا قبل در مورد آن میتوان تصمیم گیری نمود و یا به محض رسیدن به محل سانحه با توجه به نوع هواپیما، زمین و محلی که هواپیما در آنجا دچار سانحه شده باید تصمیم گرفته شده باید تصمیم گرفته شود که در این رابطه مورد دوم بیشتر پیش می آید.

اهدافی که معمولا در نزدیک شدن و رسیدن به هواپیمای سانحه دیده و دچار آتش سوزی گردیده مورد نظر است عبارتند از:

1-نزدیک شدن و رسیدن به منظور نجات، در این حالت بایستی درب های اصلی و قسمت هایی که تعداد تعداد افراد در آن محل ها بیشتر متمرکز است مورد نظر باشد.

در مورد هواپیماهای جنگنده حتی الم


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد