Language


مقاله: گازهای خطرناک و دستگاه های تنفسی


گازهای خطرناک و دستگاه های تنفسی


کد مقاله: 44


مقدمه:

در پاره ای از اوقات کنترل بخش مهمی از عوامل زیان آور محیط (شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیکی) در منبع تولید و همچنین در مسیر انتقال، عملی نبوده و یا بسیار مشکل می باشد. تنها راه حل باقی مانده تجهیز پرسنل به وسایل حفاظت فردی مناسب و استاندارد خواهد بود. برای اینکه وسایل حفاظت فردی مناسب و استاندارد خواهد بود. برای اینکه وسایل حفاظت فردی بتوانند بالاترین سطح ممکن حفاظت را تامین کنند، لازم است که بطور مناسب انتخاب شده، به بهترین نحو ممکن نگهداری و بطور صحیح و مداوم مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل آموزش چگونگی استفاده و داشتن آگاهی های لازم و کافی از نحوه انتخاب، استفاده، نگهداری و ... وسایل حفاظت فردی یک بخش تفکیک ناپذیر و در عین حال حیاتی از یک برنامه کوفقیت آمیز استفاده از PPEs محسوب می شود.

جزوه حاضر تلاشی در همین راستا تا ان شاا... با افزایش سطح آگاهی کارکنان در محیط های کاری که توانایی بالقوه آسیب رسانی به سلامت پرسنل و سایر افراد مجاور محیط های شغلی را داشته، به رویه ای ایمن در انجام وظایف دست یابیم.

اهمیت و تعاریف آلودگی هوا:

بدون شک هر موجود زنده برای ادامه حیات خود نیازمند آب، غذا و هوا می باشد که در این میان نقش هوا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طوری که یک انسان معمولی در حال استراحت به 12، کار سبک 45 و کار سنگین 69 کیلوگرم هوا نیاز دارد. در صورتی که مقدار غذایی را که یک انسان در طول شبانه روز مصرف می کند، می تواند در حدود 5/1 کیلوگرم و مقدار آب مصرفی اش را 5/2 کیلوگرم تخمین زد. از طرفی یک انسان می تواند بدون غذا تقریبا 5 هفته و بدون آب حدود 5روز زنده بماند، ولی بدون هوا بیش از چند دقیقه قادر به ادامه حیات نخواهد بود. لذا پاکیزگی و بهداشت هوا هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی ارتباط مستقیم با سلامت موجودات زنده (انسان- حیوان- گیاه) دارد.

آلودگی هوا (Air Pollution) :

آلودگی هوا عبارتست از وجود یک یا چند و یا مخلوطی از آلوده کننده های مختلف در هوای آزاد، به آن اندازه تداومی که برای انسان مضر بوده و یا موجب زیان رساندن به حیوانات، گیاهان و اموال شوند. آلوده کننده های مختلفی که ممکن است از منابع طبیعی و یا مصنوعی وارد اتمسفر گردند را تحت اصطلاحات زیر تعریف می نماید:

آئروسل (Aerosol) : پراکندگی ذرات میکروسکوپی جامد یا مایع در محیط گازی (هوا) است مانند گرد و غبار، دود و میست. در مقابل کلمه آئروسل کلمه هیدروسل (Hydrosol) قرار دارد که به سیستم های پراکنده در آب اطلاق می شود و در واقع سوسپانسیون و امولسیون انواعی از هیدروسل می باشند.

غبار (Dust) : به ذرات جامدی که غالبا بزرگتر از کلوئید هستند و قادرند موقتا در هوا و یا گازی دیگر به حالت تعلیق در آینده اطلاق می شود.

قطره (Droplet) : ذره کوچک مایع دارای اندازه و وزن مخصوصی که در شرایط سکون سقوط کند، اما ممکن است در شرایط متلاطم به صورت معلق بماند.

خاکستر فرار (Fly ash): چه ذرات بسیار کوچک خاکستر که در اثر احتراق مواد سوختنی وارد جریان گاز دودکش می شوند، اطلاق می شود.

مه (Fog) : عبارتست از آئروسل های مرئی که به صورت ذرات و قطرات ریز مایع در هوا تولید می شوند.

.......................................................................

گاز (Gas) : یکی از سه حالت توده جسم است که شکل و حجم مستقل ندارد و تمایل به انبساط نامحدود داشته و در بالای حرارت بحرانی خود قرار دارد. به دیگر سخن، هر جسمی که در حرارت 25 درجه سانتی گراد و فشار 760 میلی متر جیوه به صورت گاز وجود داشته و یا وجود پیدا کند، اصلاق می گردد.

بخار (Vapour) : بخار به حالت گازی ماده ای که در دمای 25 درجه سانتی گراد و 760 میلی متر جیوه فشار معمولا مایع و یا جامد است، گفته می شود و یا به عبارت دیگر بخار به ماده ای اطلاق می شود که در حالت گازی، در زیر حرارت بحرانی است.

میست (Mist): ذرات معلق آئروسل مایع در هوا را میست گویند. معمولا در اثر تراکم مستقیم فاز بخار یا بوسیله بعضی فرآیندهای مکانیکی تشکیل می گردد.

 ذره (Particle): به جزء کوچک مجزا شده از توده یک ماده جامد یا مایع، گفته می شود.

دود (Smoke): ذرات کوچک آئروسل (جامد) حاصل از احتراق ناقص می باشند که عمدتا متشکل از کربن و سایر مواد قابل احتراق هستند.

 دوده (Soot): به اجتماع ذرات کربن اشباع شده که با مواد قیری آمیخته اند و اصولا در اثر احتراق ناقص مواد کربن دار به وجود می آیند، اطلاق می شود.

اسماگ (Smog): از دو کلمه اسموک (Smoke) و فاگ (Fog) گرفته شده است و به آلودگی های وسیع اتمسفری که در آئروسل های حاصل از منابع طبیعی و یا صنعتی که به دست انسان تولید می گردد، گفته می شود.

نسبت وضعی (Aspect Ratio): نسبت وضعی برای هر ذزه، نسبت طولانی ترین یا بزرگترین بعد به کوتاه ترین و یا کوچکترین بعد است.

فیبر (Fiber) : به هر ذره ای که نسبت وضعی (يول به عرض) آن بیشتر از سه باشد، اطلاق می شود.

 

هواشناسی:

 

هواشناسی (Meteorology) دانش پدیده های اتمسفری است که مطالعه نیروهای فیزیکی موجود در اتمسفر ماند دما، باد و انتقال رطوبت را در بر می گیرد.


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد