Language


مقاله: نام گذاری عملیات های آتش نشانی


نام گذاری عملیات های آتش نشانی


کد مقاله: 26


همان طوری که میدانید هر علم یا حرفه ای دارای مقدمات و الفبای مخصوص خود می باشد که ابتدا باید آنرا فرا گرفت و سپس به تدریج سایر مباحث را آموخت . علم یا حرفه ی آتش نشانی هم از این قاعده مستثنی نیست و برای خود الفبایی دارد که به تمرین یا مشق معروف است . این تمرینها ابتدا از « H » شروع می شود و اولین تمرین آتش نشانی می باشد . « H » اولین حرف ( HOSE ) است که همان شیلنگ های آب آتش نشانی می باشد و این تمرین ” HOSE DRILL ” نامیده میشود . اچ یک ( H1 ) تعریف : کشیدن یک رشته هوز از هایدرانت به خط آتش توسط چهار نفر طرز عمل شماره ۲ وسایل مربوط به هایدرانت را برداشته و ضمن استقرار در کنار هایدرانت آن را آماده می کند .شماره ۴ یک طول هوز برداشته و میل کوپلینگ آنرا به اندازه نیم متر پشت هایدرانت قرار می دهد و پس از آنکه شماره ۲ پای خود را روی آن گذاشته و محکم نگه داشت هوز را به سمت خط آتش می کشد . شماره ۳ یک طول هوز را برداشته ، محکم زیر بغل خود نگه می دارد و سپس با فاصله حدود سه متر به دنبال شماره ۴ می دود . هنگامیکه شماره ۴ هوز خود را کاملاٌ باز کرد و توقف نمود شماره ۳ به راه خود ادامه داده و از او میگذرد . در موقع گذشتن ، شماره ۴ میل کاپلینگ هوز شماره ۳ را گرفته و به هوز خود متصل می کند . شماره ۳ هوز خود را در مسیر آتش کاملاٌ باز کرده و فی میل کاپلینگ آن را در دست راست نگه می دارد . شماره ۱ یک نازل زیر بغل چپ ، بطوریکه سر آن بطرف عقب و کمی سرازیر بوده و یک طول هوز زیر بغل راست خود قرار داده و به فاصله حدود سه متر پشت سر شماره ۳ می دود . وقتیکه شماره ۳ توقف نمود شماره ۱ به راه خود ادامه می دهد و شماره ۳ میل کاپلینگ هوز شماره ۱ را گرفته و به هوز خود متصل می نماید . شماره ۱ وقتی که هوز خود را کاملاٌ باز نمود ، فی میل کاپلینگ را با دست چپ نگه داشته و با دست راست نازل را از زیر بغل خود برداشته و به انتهای هوز متصل می کند . شماره های ۳و۴ به دنبال شماره ۱ در کنار نازل می روند ( در این حالت شماره ۴ مؤظف است در سر راه خود هوزها را در صورت چین خوردگی و یا خمیدگی صاف و آزاد نماید . شماره ۴ نزد شماره ۲ رفته ، فرمان آب باز از هایدرانت را جهت باز نمودن آب به وی می دهد ، سپس نزد شماره ۱ باز میگردد . توجه : در هنگام آتش سوزی می بایست تا آنجا که ممکن است هوزها در کنار خیابان ( جاده یا پیاده رو ) کشیده شوند .


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد