Language


مقاله: مثلث حیات در زلزله


مثلث حیات در زلزله


کد مقاله: 112


مکانهایی که در هنگام زلزله باید در آنجا پناه گرفت بسته به نوع سازه ساختمانها متفاوت می باشد براین اساس قرار گرفتن در کنار اجسام بزرگ و مقاومی نظیر یخچال، کاناپه یا مبل، ماشین لباسشویی، میز کار و... که تحمل فشار بیشتري دارند و به هنگام فرو ریختن سقف در کنارشان سبب ایجاد فضایی خالی مینمایند استفاده از این فضاهاي خالی %90 تلفات جانی را کاهش می دهد.این مکانهاي جدید را به عنوان " مثلث حیات " نامگذاري کرده اند.

هنگام فروریختن ساختمانهاي اسکلت بتونی و اسکلت فلزي، در کنار اشیاء حجیم و مستحکمی که در بالا ذکر شد مثلثهاي حیاتی که ممکن است بعد از فرو ریختن سقف یا دیوارها ایجاد شود (فضاهاي خالی مناسبی) که به اندازه ي کافی بزرگ بوده و بتواند بدن یک انسان را پوشش دهد ایجاد می شود با کمی دقت و سرعت عمل می توان در آنجا پناه گرفت

در ساختمانهاي اسکلت فلزي و اسکلت بتونی خصوصاً ساختمانهاي چند طبقه هنگامی که سـاختمان فـرو مـی ریـزد، وزن سقفی که برروي اشیاء و اسباب و اثاثیه ي منزل فرود می آید، باعث له شدن آنها گردیده و فضائی خـالی را در کنار آن اجســـام ایجـــاد مـــی نمایـــد ایـــن فضـــا چیزیســـت کـــه آنـــرا " مثلـــث حیـــات مـــی نامنـــد.

 


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد