Language


مقاله: آتش نشانی به چهار بخش تقسیم میشود


آتش نشانی به چهار بخش تقسیم میشود


کد مقاله: 105


اطفا حریق

امداد ونجات

هزمت

پشتیبانی

بخش امداد و نجات بیشترین وظایف و مسئولیت را به فرد آتش نشان می‌دهد.که شامل چند شاخه میباشد

غواصی

امداد کوهستان

امداد چاه

تصادفات

خودکشی و خودسوزی

حبس شدگی در اماکن

آب گرفتگی معابر. و

هزمت.برای مواد شیمیایی و اسیدی فعالیت دارند مثل نشت گاز کلر و غیره

اطفا حریق. شامل خاموش کردن هر گونه حریق که جان و مال مردم رو به خطر میندازه

پشتیبانی. در صورت نیاز به هرگونه تجهیزات از ایستگاه های دیگراز قبیل خودرو و .... رو پشتیبانی میگویند

@Atashneshaniran


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد