Language


گروه محصول طراحی وساخت خودروهای آتش نشانیخودروی تانکر آبرسان سنگین

جهت انتقال حداکثر آب موردنیاز در صحنه حریق برای خودروهای آتش نشانی و امکان اطفاء حریق های گسترده توسط تانکر با قابلیت آبگیری از منابع روباز , شیرهای هایدرانت و ... . امکان پرتاب آب با برد 70 الی 75 متر و ایجاد چتر مه به عرض 8 متر توسط مانیتور فوگ و جت   ...

کد محصول:-

خودروی تانکر آبرسان نیمه سنگین

این خودرو جهت انتقال حداکثر آب موردنیاز در صحنه حریق برای خودروهای آتش نشانی و امکان اطفاء حریق های گسترده توسط تانکر با قابلیت آبگیری از منابع روباز , شیرهای هایدرانت و ... و امکان پرتاب آب با برد 70 متر و ایجاد چتر مه به عرض 8 متر توسط مانیتور فوگ و جت طراحی و ساخته شده است ....

کد محصول:RC 150

خودروی آتش نشانی صنعتی سنگین

خودروی آتش نشانی مورد استفاده در مهار و اطفاء حریق های سنگین و گسترده پالایشگاهی , مراکز پتروشیمی , شرکت های پخش و پالایش , پایانه های نفتی و خطوط نفت و گاز و ... با قابلیت کنترل کلیه عملیات اطفاء حریق توسط خودرو از فاصله 100 متر (به صورت وایرلس)  و امکان استفاده همزمان از دو مخزن آب و فوم به عنوان مخزن فوم که با اتصال به شبکه آب سراسری جهت تولید حداکثر کف مورد نیاز در حریق های گسترده م...

کد محصول:-

خودروی آتش نشانی صنعتی سنگین

خودروی آتش نشانی مورد استفاده در مهار و اطفاء حریق های سنگین و گسترده پالایشگاهی , مراکز پتروشیمی , شرکت های پخش و پالایش , پایانه های نفتی و خطوط نفت و گاز و ... با قابلیت کنترل کلیه عملیات اطفاء حریق توسط خودرو از فاصله 100 متر (به صورت وایرلس) ...

کد محصول:FF 160

خودروی آتش نشانی نیمه سنگین

این خودرو به منظور اطفاء حریق در فرودگاهها با امکان پرتاب آب و کف با برد 65 الی 70 متر در حال حرکت خودرو همزمان با  هواپیما و هلیکوپتر بر روی باند طراحی و ساخته شده است ...

کد محصول:-

خودروهای آتش نشانی فرودگاهی سنگین

این خودرو به منظور اطفاء حریق های سنگین فرودگاهی با قابلیت پرتاب آب و فوم با برد 65 الی 75 متر در حین حرکت خودرو بر روی باند در کنار هواپیما طراحی و ساخته شده است...

کد محصول:FF 161

خودروهای آتش نشانی نیمه سنگین فرودگاهی

این خودرو به منظور اطفاء حریق های فرودگاهی با قابلیت پرتاب آب و فوم با برد 65 الی 75 متر در حین حرکت خودرو بر روی باند در کنار هواپیما طراحی وساخته شده است....

کد محصول:FF 143

خودروی آتش نشانی نیمه سنگین

خودروی آتش نشانی نیمه سنگین تک کابین مدل مخزن وسط جهت کنترل و اطفا حریق های شهری با امکان آبگیری از منابع روباز , شیرهای هایدرانت و ... و استفاده از سه خروجی شیردار و امکان پرتاب آب با برد 60 الی 70 متر و ایجاد چتر مه به عرض 6 متر توسط مانیتور فوگ و جت    ...

کد محصول:-

خودروی آتش نشانی نیمه سنگین

خودروی آتش نشانی نیمه سنگین دو کابین مدل مخزن وسط جهت کنترل و اطفا حریق های شهری با امکان آبگیری از منابع روباز , شیرهای هایدرانت و ... و استفاده از سه خروجی شیردار و امکان پرتاب آب و فوم با برد 65 الی 70 متر و ایجاد خط آب به عرض 5 متر توسط مانیتور فلت و جت...

کد محصول:FF 144

خودروی آتش نشانی سبک (مدل مخزن مخفی)

 خودروی آتش نشانی سبک مدل مخزن مخفی جهت کنترل و اطفاء حریق های کوچک شهری و حضور به موقع و سریع در صحنه حادثه با امکان آبگیری از منابع روباز , شیرهای هایدرانت و ... و استفاده از دو خروجی شیردار و امکان پرتاب آب و فوم با برد 55 الی 60 متر و ایجاد چتر مه به عرض 6 متر توسط مانیتور فوگ و جت  ...

کد محصول:FF-H 122

خودروی آتش نشانی سبک

خودروی آتش نشانی سبک مدل مخزن مخفی جهت کنترل و اطفاء حریق های کوچک شهری و حضور به موقع و سریع در صحنه حادثه با امکان آبگیری از منابع روباز , شیرهای هایدرانت و ... و استفاده از دو خروجی شیردار و امکان پرتاب آب و فوم با برد 55 الی 60 متر و ایجاد چتر مه به عرض 6 متر توسط مانیتور فوگ و جت...

کد محصول:-

خودروی آتش نشانی سبک (مدل مخزن وسط)

خودروی آتش نشانی سبک جهت کنترل و اطفاء حریق های کوچک شهری و حضور به موقع و سریع در صحنه حادثه با امکان آبگیری از منابع روباز , شیرهای هایدرانت و ... و استفاده از دو خروجی شیردار ...

کد محصول:FF 120

خودروی آتش نشانی سبک (مدل مخزن مخفی)

خودروی آتش نشانی سبک جهت کنترل و اطفاء حریق های کوچک شهری و حضور به موقع و سریع در صحنه حادثه با امکان آبگیری از منابع روباز , شیرهای هایدرانت و ... و استفاده از دو خروجی شیردار ...

کد محصول:FF- H 120

خودروی آتش نشانی پیشرو (مدل مخزن وسط)

خودروی آتش نشانی سبک جهت کنترل و اطفاء حریق های کوچک شهری و حضور به موقع و سریع در صحنه حادثه با امکان آبگیری از منابع روباز , شیرهای هایدرانت و ... و استفاده از دو خروجی شیردار   ...

کد محصول:FF 101

خودروی آتش نشانی پیشرو (مدل مخزن مخفی)

خودروی آتش نشانی سبک جهت کنترل و اطفاء حریق های کوچک شهری و حضور به موقع و سریع در صحنه حادثه با امکان آبگیری از منابع روباز , شیرهای هایدرانت و ... و استفاده از دو خروجی شیردار     ...

کد محصول:FF-H 101

خودروی آتش نشانی پیشرو (مدل مخزن مخفی)

خودروی آتش نشانی سبک جهت کنترل و اطفاء حریق های کوچک شهری و حضور به موقع و سریع در صحنه حادثه با امکان آبگیری از منابع روباز , شیرهای هایدرانت و ... و استفاده از دو خروجی شیردار       ...

کد محصول:FF -H 101

خودروی آتش نشانی پیشرو

خودروی آتش نشانی پیشرو جهت اطفاء حریق های کوچک شهری و حضور به موقع و سریع در صحنه حادثه و انتقال اکیپ عملیات با امکان آبگیری از منابع روباز , شیرهای هایدرانت و ... و استفاده از دو خروجی شیردار طراحی و ساخته می گردد....

کد محصول:FF 105/1

خودروی آتش نشانی پیشرو

خودروی آتش نشانی پیشرو جهت اطفاء حریق های کوچک شهری و حضور به موقع و سریع در صحنه حادثه و انتقال اکیپ عملیات با امکان آبگیری از منابع روباز , شیرهای هایدرانت و ... و استفاده از دو خروجی شیردار طراحی و ساخته می گردد.  ...

کد محصول:1/FF 102

خودروی آتش نشانی پیشرو پالایشگاهی مجهز به سیستم واترمیست

این خودرو جهت اطفاء حریق های نوع A B C     و استفاده از حداقل آب ممکن و حداکثر اطفاء و حضور سریع و به موقع در آتش سوزی های پالایشگاهی طراحی و ساخته شده است...

کد محصول:-

خودروی آتش نشانی پیشرو پالایشگاهی مجهز به سیستم واترمیست

این خودرو جهت اطفاء حریق های نوع A B C و استفاده از حداقل آب ممکن و حداکثر اطفاء و حضور سریع و به موقع در آتش سوزی های پالایشگاهی طراحی و ساخته شده است...

کد محصول:

خودروی پیشرو فرودگاهی مجهز به سیستم واترمیست

این خودرو جهت اطفاء انواع حریق های نوع A B C  و استفاده از حداقل آب ممکن و حداکثر اطفاء و حضور سریع و به موقع در آتش سوزی های شهری و فرودگاهی طراحی وساخته شده است...

کد محصول:-

خودروی اطفاء حریق پیشرو مجهز به سیستم واترمیست

این خودرو جهت حضوربه موقع و سریع در صحنه حادثه و امداد رسانی به مصدومین و اطفاء حریق با حداقل میزان آب مصرفی طراحی و ساخته شده است .  ...

کد محصول:-

خودروی آتش نشانی پیشرو با سیستم واترمیست

این خودرو جهت اطفاء انواع حریق های نوع A B C  و استفاده از حداقل آب ممکن و حداکثر اطفاء و حضور سریع و به موقع در آتش سوزی های شهری و فرودگاهی طراحی وساخته شده است....

کد محصول:FF 109

خودروی امداد و نجات پیشرو با سیستم واترمیست

این خودرو جهت حضور سریع در صحنه های حادثه ، تصادفات جاده ای و امداد رسانی به مصدومین و اطفاء حریق با حداقل میزان آب مصرفی طراحی و ساخته شده است ....

کد محصول:RC 103

خودروی امداد و نجات پیشرو مجهز به سیستم واترمیست

این خودرو جهت حضور سریع در صحنه های حادثه ، تصادفات جاده ای و امداد رسانی به مصدومین و اطفاء حریق با حداقل میزان آب مصرفی طراحی و ساخته شده است .  ...

کد محصول:

خودروی آتش نشانی پیشرو با سیستم واترمیست

این خودرو جهت اطفاء انواع حریق های نوع A B C  و استفاده از حداقل آب ممکن و حداکثر اطفاء و حضور سریع و به موقع در آتش سوزی های شهری  طراحی وساخته شده است....

کد محصول:FF 104

خودروی آتش نشانی پودر پاش پیشرو

این خودرو به منظور اطفاء حریق در صنایع ذوب فلزات , صنایع نفت و گاز و ... و شرایطی که به جهت خطر انفجار و پرتاب مواد مذاب امکان استفاده از آب و کف وجود ندارد طراحی و ساخته شده است...

کد محصول:FF-PS 101

خودروی امداد و نجات نیمه سنگین

 این خودرو به منظور انجام عملیات امداد و نجات در حوادث جاده ای و کمک رسانی به مصدومین و همچنین امداد رسانی در آوار برداری , ریزش چاه و .... طراحی شده است ...

کد محصول:RC 142

خودروی امداد و نجات نیمه سنگین با جرثقیل هیدرولیکی بازویی

 این خودرو به منظور کمک رسانی به مصدومین و عملیات امداد و نجات در تصادفات جاده ای , آوار برداری , ریزش چاه و ... طراحی و ساخته شده است ....

کد محصول:RC 144

خودروی امداد و نجات و آوار برداری سبک(نوررسان)

این خودرو جهت تامین روشنایی کافی و مورد نیاز در محوطه عملیات و امداد رسانی به مصدومین در حوادث آوار , ریزش چاه و ... طراحی و ساخته شده است ....

کد محصول:RC-L 121

خودروی امداد و نجات نیمه سنگین

 این خودرو به منظور انجام عملیات امداد و نجات در حوادث جاده ای و کمک رسانی به مصدومین و همچنین امداد رسانی در آوار برداری , ریزش چاه و .... طراحی شده است   ...

کد محصول:RC 140

خودروی امداد و نجات سبک

 این خودرو به منظور انجام عملیات امداد و نجات در حوادث جاده ای و کمک رسانی به مصدومین و همچنین امداد رسانی در آوار برداری , ریزش چاه و .... طراحی شده است   ...

کد محصول:RC 122

خودروی امداد و نجات سبک

 این خودرو به منظور انجام عملیات امداد و نجات در حوادث جاده ای و کمک رسانی به مصدومین و همچنین امداد رسانی در آوار برداری , ریزش چاه و .... طراحی شده است     ...

کد محصول:RC 120

خودروی فوماتیک ترکیبی

این خودرو جهت دسترسی سریع به تجهیزات آتش نشانی و ابزار امداد و نجات و همچنین استفاده از گرند مانیتور نصب شده بر روی سقف خودرو به منظور پرتاب آب و کف طراحی و ساخته شده است...

کد محصول:RC 104

خودروی امداد و نجات پیشرو

 این خودرو به منظور انجام عملیات امداد و نجات در حوادث جاده ای و کمک رسانی به مصدومین و همچنین امداد رسانی در آوار برداری , ریزش چاه و .... طراحی شده است   ...

کد محصول:2/RC 104

خودروی امداد و نجات پیشرو

این خودرو جهت کمک به اطفاء حریق و حضور سریع در صحنه های حادثه ، تصادفات و امداد رسانی به مصدومین و سهولت در دسترسی به ابزار و تجهیزات طراحی و ساخته شده است .  ...

کد محصول:

خودروی امداد و نجات پیشرو

این خودرو جهت کمک به اطفاء حریق و حضور سریع در صحنه های حادثه ، تصادفات و امداد رسانی به مصدومین و سهولت در دسترسی به ابزار و تجهیزات طراحی و ساخته شده است ....

کد محصول:1/RC 104

خودروی حمل تجهیزات امدادی و بحران آب و فاضلاب

این خودرو جهت حمل انواع تجهیزات امدادی و بحران آب و فاضلاب و گذر از معابر جاده های صعب العبور با شیب تند طراحی و ساخته شده است ....

کد محصول:-

خودروی حمل تجهیزات امدادی و بحران آب و فاضلاب

این خودرو جهت حمل انواع تجهیزات امدادی و بحران آب و فاضلاب و گذر از معابر جاده های صعب العبور با شیب تند طراحی و ساخته شده است .  ...

کد محصول:

خودروی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

این خودرو به منظور امداد رسانی در حوادث و مدیریت بحران مورد استفاده قرار می گیرد ....

کد محصول:MD203/1

خودروی تعمیرات و امداد اداره برق

این خودرو جهت حمل تجهیزات مورد استفاده در خرابی وامداد رسانی به پست های برق و با هدف دسترسی آسان به ابزار و امکانات و استفاده از حداکثر فضای داخلی طراحی و ساخته شده است....

کد محصول:RR 102/1

خودروی امدادی (امداد خودرو)

این خودرو  جهت عملیات امدادی شرکت های خودروساز به مالکین خودرو برای تعمیرات جزئی و سرویس در محل در شهر یا جاده ،در سریع ترین زمان ممکن طراحی و ساخته شده است....

کد محصول:-

خودروی امداد و نجات و حراست فیزیکی

این خودرو جهت دسترسی سریع به تجهیزات آتش نشانی و انتقال تجهیزات و افراد در کابین عقب ساخته شده است ....

کد محصول:RC-P 106

موتور سیکلت آتش نشانی با سیستم CAFS

جهت حضور در محل حریق در حداقل زمان ممکنه با گذر از ترافیک های سنگین شهری و معابر و کوچه های کم عرض و امکان اطفاء انواع حریق های نوع A B با استفاده از سیستم CAFS طراحی وساخته شده است ...

کد محصول:FF 50

موتور سیکلت آتش نشانی

جهت حضور در محل حادثه در حداقل زمان ممکنه با گذر از ترافیک های سنگین شهری و معابر و کوچه های کم عرض جهت اطفاء حریق...

کد محصول:FF 51

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد