Language


خبر: مه پاش پرتابل


مه پاش پرتابل


کد خبر: 16


ساخت اولین نمونه مه پاش پرتابل در شرکت نمادین طرح جهت قرارگیری بر روی انواع خودروهای کفی جهت استفاده به صورت موردی در زمان های مورد نیاز


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد